Legyakoribb tanulási zavarok

A diszlexia viszonyfogalom, diszharmónia a gyermekkel szembeni jogos elvárások és az írás-olvasás tanítására szánt idő és gyakorlási mennyiség eredménye között. A diszlexiás gyermekeknek általában írászavaruk is van, de ezek mértéke eltérő lehet. Diszlexiás gyermekek esetében az olvasási készségek fejlődése vagy meghatározott romlása nem írható kizárólag a látásélesség, szellemi éretlenség vagy nem megfelelő iskoláztatás számlájára.

Az olvasás, írás területén fellépő nehézségek: az olvasás hibái,betűtévesztések – fonetikai vagy vizuális hasonlóság alapján,betűkihagyások vagy betoldások,szótagkihagyások vagy betoldások,betűsorrend megfordítása (reverzió), amikor a gyermek az el helyett le-t olvas, elővételezések, mely során a szóban előforduló betűk közül kettő válik azonossá pl.: csőre – csere, megtapadás (perszeveráció), amikor a gyermek megtapad az előző szó egy betűjénél, és azt viszi tovább a következő szóba, szóroncsok, amikor a betűk több, mint fele helytelen, ismétlődések, mely során a gyermek egy szót csak többedik próbálkozásra tud kiolvasni (első osztályban még elfogadható), olvasás tempójának lassúsága, a hibaszám és az olvasás ideje az olvasástechnika szintjéről ad tájékoztatást, szövegértés zavara,

A szövegértés és az olvasástechnika általában kölcsönhatásban áll egymással. Jobb technika esetén természetesen jobb a szövegértés is. Diszlexiás gyermekeknél megbomlik ez az összefüggés. Egyesek jó technikával is szinte semmit nem értenek meg a szövegből, míg mások a sok hibával eltorzított elolvasott szöveget is megértik.

Beszéd területén jelentkező tünetek: gyenge a szókincs, kevés az aktívan használt szó, szótalálási nehézségei vannak a gyermeknek, nehezen tanul meg új szöveget, mondatalkotásai szegényes, rövid, egyszerű mondatokat használ, szövegemlékezete gyenge

A diszgráfia általában együtt jár a diszlexiás problémákkal, önállóan ritkán jelentkezik a gyermeknél. Diszgráfia esetén a gyermek íráskészsége elmarad az életkorától elvárhatótól, nem magyarázható mentális elmaradással, látászavarral és a nem megfelelő iskoláztatással.

Megjelenő tünetek: az írás kép kusza, nehezen vagy egyáltalán nem olvasható, írás közben kihagy, felcserél és betold betűket , a betűk alakja, nagysága, és kötésmódja nem megfelelő, görcsös, nem megfelelő ceruzafogás , vonalas papíron sem ír egyenesen, manuális tevékenységeket nem kedveli, nem szívesen rajzol, rajzainak színvonala elmarad az életkorban elvárhatótól

A diszkalkulia, a matematikai készségek károsodása, mely nem magyarázható szellemi fogyatékossággal, vagy a nem megfelelő oktatással. A zavar vonatkozik alapvető feladatokra  (összeadás, kivonás, szorzás, osztás), valamint érintheti az absztraktabb folyamatokat is.

Megjelenő tünetek: gyenge a számemlékezet, szám- és mennyiségfogalom nem alakul ki, nem képes a gyermek a számokat értelmezni (számnév – számjegy egyeztetés), nehézséget okoz a számolás, számolásnál számok kimaradnak, számokat felcserél a gyermek számolás közben, bizonytalan a helyiérték rendszer, számok olvasásában, írásában, a műveletek végzésekor iránytévesztések vannak, kialakulatlan vagy hiányzó a mennyiségfogalom, nem tudja sorba rendezni a matematikai műveleteket , matematikai logika gyenge vagy hiányzik.

Tekintse meg a Mosaic Varázs menüpontot is, ahol megismerkedhet egy általam fejlesztett programmal, mely segíti a gyermekek képességeinek fejlődését

Elérhetőségeim:

Telefon:

+36 20 828 9279

E-mai:

hudnik@chello.hu